Giải pháp & Sản phẩm

solutions

CDP - Customer Data Platform

Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP)

solutions

CDP for Retail Chain

CDP cho Chuỗi bán lẻ

solutions

CDP for English Center

CDP cho Chuỗi Trung Tâm Anh Ngữ

solutions

CDP for E-Commerce

CDP cho Thương mại điện tử

solutions

CDP for FMCG

Nền tảng dữ liệu khách hàng cho FMCG

solutions

CDP for Pharma

Nền tảng dữ liệu khách hàng cho Dược phẩm

solutions

CRM for Automotive Industry

CRM for Manufacturer, Dealer, Customer

solutions

Marketing Automation

Tiếp thị kỹ thuật số tự động

solutions

Smart Digital Messaging

Nhắn tin kỹ thuật số thông minh

solutions

Moving Offline Shoppers to Online

Dịch chuyển Khách hàng từ Offline lên Online

solutions

Product QR Code & Consumer Loyalty

Mã QR trên Sản Phẩm & Loyalty

solutions

Digital Messaging Measurement

Đo lường tin nhắn kỹ thuật số

solutions

Measure Walk-in Customer

Đo lường Khách hàng ghé thăm Cửa hàng

solutions

Collect & Utilize Data

Tập hợp và Sử dụng dữ liệu

solutions

Customer Identity Resolution

Giải pháp định danh Khách hàng

Hướng dẫn sử dụng

guidelines

Customer Segmentation

Phân khúc khách hàng

guidelines

Marketing Automation Builder

Xây dựng tiếp thị số tự động

guidelines

Connect CDP to Facebook Ads

Kết nối CDP đến Facebook Ads

guidelines

Connect CDP to Google Ads

Kết nối CDP đến Google Ads

guidelines

Connect CDP to SendinBlue Email

Kết nối CDP đến Dịch Vụ Email SendinBlue

guidelines

Connect CDP to SendGrid Email

Kết nối CDP đến Dịch Vụ Email SendGrid

guidelines

Connect CDP to MailChimp

Kết nối CDP đến Dịch Vụ MailChimp

guidelines

Connect CDP to Viber Messaging (VietGuys)

Kết nối CDP đến Viber Messaging (VietGuys)

guidelines

Connect CDP to ZNS (VietGuys)

Kết nối CDP đến ZNS (VietGuys)

guidelines

Connect CDP to SMS Brandname (VietGuys)

Kết nối CDP đến SMS Brandmame (VietGuys)

guidelines

Connect CDP to SMS Brandname (VMG)

Kết nối CDP đến SMS Brandmame (VMG)

guidelines

Connect CDP to SMS Brandname (FPT)

Kết nối CDP đến SMS Brandmame (FPT)

guidelines

Connect CDP to SMS Brandname (VNPay)

Kết nối CDP đến SMS Brandmame (VNPay)

guidelines

Connect CDP to Custom SMS Gateway

Kết nối CDP đến Custom SMS Gateway

guidelines

Connect CDP to ZaloOA

Kết nối CDP đến ZaloOA

guidelines

Connect CDP to Facebook Page

Kết nối CDP đến Facebook Page

guidelines

Connect CDP to Criteo Audience Match

Kết nối CDP đến Criteo Audience Match

guidelines

Connect CDP to Insider Custom List

Kết nối CDP đến Insider Custom List

guidelines

360 Customer Profile

Quản lý Hồ sơ khách hàng 360

Tài liệu kỹ thuật / API

apis-docs

pangoCDP API Authentication

Hướng dẫn Authentication API với pangoCDP

apis-docs

pangoCDP Data Hub Ingestion

Tích hợp dữ liệu vào pangoCDP

apis-docs

pangoCDP API Connector

Hướng dẫn API Connector

apis-docs

pangoCDP Webhook

Webhook lắng nghe data từ pangoCDP

apis-docs

pangoCDP Transform Script

Hướng dẫn sử dụng Transform Script trong pangoCDP

apis-docs

pangoCDP User Activity Log

Hướng dẫn sử dụng pangoCDP User Activity Log API

guidelines

Connect CDP to Tracking Link

Kết nối CDP đến Tracking Link

guidelines

Connect CDP to Google BigQuery

Kết nối CDP đến Google BigQuery

guidelines

Connect CDP to Google Drive

Kết nối CDP đến Google Drive

guidelines

Connect CDP to Firebase Dynamic Link

Kết nối CDP đến Firebase Dynamic Link

guidelines

Connect CDP to Google Cloud Storage

Kết nối CDP đến Google Cloud Storage

guidelines

Connect CDP to AWS S3

Kết nối CDP đến AWS S3

guidelines

Smart Tagging (SMT)

Công cụ gắn code tracking và Tagging

guidelines

Ingest data to CDP from File Upload

Nhập dữ liệu offline từ File Upload

guidelines

Data Model Management

Quản lý mô hình dữ liệu

guidelines

Connect CDP to Shopify

Kết nối CDP đến Shopify (Đọc Dữ Liệu)

guidelines

Connect CDP to Sapo

Kết nối CDP đến Sapo (Đọc Dữ Liệu)

guidelines

Connect CDP to Salesforce

Kết nối CDP đến Salesforce (Đọc Dữ Liệu)

guidelines

Connect CDP to Zendesk

Kết nối CDP đến Zendesk (Đọc Dữ Liệu)

guidelines

Connect CDP to Caresoft

Kết nối CDP đến Caresoft (Đọc Dữ Liệu)

byteTech banner

Bạn đã sẵn sàng?

Bắt đầu trải nghiệm Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) cùng ByteTech ngay!

Getting-started-is-easy